fbpx

Teskedsorden

Vad gör din förskola för att stärka alla barns rätt till lika behandling?

Vad gör din förskola för att stärka alla barns rätt till lika behandling?

Om mindre än ett år blir barnkonventionen lag även i Sverige. Det är hög tid för förskolan att stärka sin kunskap om konventionen – och hur vi praktiskt kan arbeta med den.

FN:s konvention om barnets rättigheter, allmänt kallad barnkonventionen, synliggör och konkretiserar det faktum att barn har egna och alldeles unika rättigheter. Den 1 januari 2020 blir konventionen lag i Sverige. De vuxna inom förskolan har numera ett tydligt uppdrag att göra barnkonventionen verklig för varje enskilt barn.

I den reviderade läroplanen för förskolan står att läsa: ”Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter”.

Att arbeta med barns rättigheter innefattar även icke-diskriminering, något vi på Teskedsorden är experter på. Teskedsorden är en politiskt obunden, ideell stiftelse med många års erfarenhet av att arbeta mot fördomar och diskriminering. Vi anser att förskolans styrdokument behöver omsättas till ett konkret arbete som uppmuntrar till respekt och förståelse.

Genom leken och kulturen ges möjlighet att främja empati och förebygga kränkningar. Här får barnet tillfälle att spegla sig i andra och få sina känslor bekräftade. Det är avgörande för att kunna utveckla förmågan att ta andras perspektiv och förstå hur ens eget beteende påverkar andra. De vuxnas uppgift är här att vara en trygg bas som kan hjälpa till vid eventuella konflikter.

I arbetet med barn uppstår ofta situationer som innebär att de vuxna behöver agera utan alltför lång betänketid. Om det dessförinnan har samtalats kring hur man kan bemöta situationer som kan upplevas som kränkande och utmanande, har den vuxna större möjlighet att göra ett bra val.

Som vuxen i förskolan är det viktigt att vara medveten om sitt förhållningssätt till barnen –och till sina kollegor. Att kunna ge varandra feedback och diskutera olika sätt att hantera situationer kräver tillit. Det krävs särskilt mod att våga prata om ens egna fördomar. En levande dialog om förhållningssätt gentemot barnen och varandra är därför nödvändig.

För att kunna göra ett bra arbete utifrån barnets rättigheter behövs en förankring från ledningen. Genom att förskolans rektorer avsätter tid och resurser på att lyfta mångfaldsarbete ges möjlighet till ett permanent inslag i det dagliga arbetet.

Här är våra tips för att starta det arbetet:

Börja med det ni har. Hur arbetar ni idag med barnets rättigheter? Identifiera det som ni gör bra respektive det som kan förbättras. Agera på det som behövs förbättras!

  • Undersök utifrån ett mångfaldsperspektiv hur det ser ut på just er förskola när det gäller utbud av böcker, bilder och annat läromaterial. Behövs en större variation?
  • Diskutera: Vilken skillnad är det att prata med barn och personal om det som är ”annorlunda”, jämfört med att prata utan värdering om likheter och olikheter?
  • Barn gör inte som vi säger, barn gör som vi gör. Se över era mötesrutiner i personalgruppen. Ges varje medarbetare möjlighet till delaktighet och inflytande vid till exempel personalmöten? Med andra ord: Föregår ni själva med gott exempel

Marie Spörndly
Projektledare Teskedsorden

Lämna en kommentar