Teskedsorden

Skolans demokratiska uppdrag är viktigt men inte alltid enkelt. Vi på Teskedsorden har lång erfarenhet av arbete för alla människors lika värde och mot diskriminering. Vi har också god kännedom om skolans värld. Du kan anlita oss för en föreläsning eller workshop tillsammans med skolans personal.

Teskedsordens utbildningar för lärare och annan skolpersonal syftar till att öka tryggheten och kompetensen för att kunna arbeta med frågor om mångfald och tolerans i skolan och i klassrummet. Vi bidrar med kunskap och konkreta metoder för att skapa en klassrumssituation där mångfald är en styrka. Alla människors lika värde är i fokus för Teskedsordens utbildningar.

Att nå förändring tar tid. Vi på Teskedsorden erbjuder både utbildningsinsatser som sträcker sig över en längre tid, och enstaka tillfällen som kan fungera som injektioner i ett redan pågående värdegrundsarbete på skolan.

Föreläsning om skolans värdegrund och demokratiuppdrag

Utbildningen passar skolpersonal inom både grundskola och gymnasium eftersom vissa exempel och övningar anpassas efter skolans undervisningsnivå. En föreläsning tillsammans med oss innehåller tre delar:

  • Vi repeterar skolans värdegrund och placerar den i ett större sammanhang.

  • Genom ögonblicksbilder från vår omvärld understryker vi vikten av ett aktivt arbete inom värdegrundens områden.

  • Vi visar konkreta exempel på hur mänskliga rättigheter, mångfald, normer och jämställdhet kan lyftas i klassrummet.

Att tillsammans med kollegor reflektera kring värdegrund och demokrati är viktigt eftersom läroplanerna slår fast att ALLA som jobbar i skolan ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Det som sker i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna, människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.

Längd: Upp till två timmar.

Workshop om alla människors lika värde

Om ni vill fördjupa er inom ett ämne kan Teskedsorden anlitas för workshops som bottnar i något av våra pågående eller tidigare projekt.

  • För förskola: Workshop om barnkonventionen och förskolan.

  • För grundskolans senare år och gymnasiet erbjuds tre teman: Workshop om rasism och civilkurage, om jämställdhet eller om identitet och normer.

Längd: En till två timmar.

För bokning eller frågor: info@teskedsorden.se+46 70 360 04 79.