fbpx

Teskedsorden

Bemöt radikalisering rätt

Bemöt radikalisering rätt

Teskedsorden genomför nu projektet Radikalisering och demokrati: att lära av Utøya med skolpersonal från högstadieskolor på sex orter i Sverige. Gemensamt för orterna är att alla i sin nära historia har erfarenhet av högerextremt motiverat våld, ofta med dödlig utgång. I alla orter är det extrema tankegodset i hög grad levande och märks exempelvis i valresultat och högerextrem aktivitet.

Hur kan vi arbeta med unga för att motverka att de närmar sig extremistiska ideologier och istället stärka den demokratiska värdegrunden hos målgruppen? Vilket stöd känner skolpersonal att de behöver för att kunna ta sig an det arbetet i klassrummet? Det är det som Utøya-projektet handlar om!

För att ta tempen på detta inledde vi projektet med att genomföra en behovsanalys tillsammans med projektets 24 deltagarna kring vilka förutsättningar som de upplever att de i dagsläget har för att kunna arbeta med de frågor som projektet berör. I de svar som kom in såg vi tre tydliga drag:
1. Det finns behov av att arbeta förebyggande och att skapa medvetenhet, engagemang och förståelse hos eleverna om demokrati och allas lika värde.
2. Skolpersonal behöver stöd och kunskap för att kunna bemöta extremt motiverade uttalanden eller incidenter – och att göra detta på ett konstruktivt sätt (så att ungdomarna inte rör sig närmare extremistiska idéer).
3. Många saknar samsyn i skolans arbetssätt och upplever att det inte finns tydlighet från skolledningen kring hur de ska agera eller vart de kan vända sig.

Hela 77 procent uppgav att de inte upplever sig ha tillräckligt stöd från skolan. Projektets deltagare önskar tydligare riktlinjer, fortbildning inom området, samtal i arbetsgruppen och att värdegrundsarbetet är närvarande i hela skolan, både i och utanför klassrum och lektionstid.

Så vad gör vi?

I projektet möter vi skolpersonal från olika områden och med olika förutsättningar. För att verka så heltäckande som möjligt strävar vi på Teskedsorden efter att aktivera dialogen på skolan och uppmuntrar till möten i arbetslaget och med skolledning. Vi samlar material, resurser och reflektionsfrågor för att ge skolpersonalen ökad trygghet i att arbeta med frågor om radikalisering, högerextremism och demokrati i klassrummet. Målet är att skapa ett öppet och tryggt klimat i klassrummet. För att göra det måste vi våga närma oss även ämnen som är kontroversiella.

Projektet Radikalisering och demokrati: att lära av Utøya genomförs under våren 2020.

För att läsa mer om hur vi genomför projektet, läs på https://teskedsorden.se/att-lara-av-utoya/.

Lämna en kommentar