fbpx

Teskedsorden

Teskedsorden är en stiftelse med 90-konto tilldelat av Svensk Insamlingskontroll. Stiftelsen är icke-vinstdrivande och finansieras genom stöd från företag, stiftelser och privatpersoner samt via försäljning av produkterna i vår gåvoshop.

För att få ha ett 90-konto måste organisationen göra en årsredovisning som årligen granskas av auktoriserad revisor. Max 25 % av de totala intäkterna får gå till administrativa kostnader. Resterande 75 % ska gå oavkortat till ändamålet. Svensk Insamlingskontroll gör årligen granskningar där bl.a. organisationens metoder för att samla in pengar granskas. År 2019 uppgick Teskedsordens administrativa kostnader till 4 %.

Stiftelsens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och Giva Sveriges styrande riktlinjer för årsredovisning.

Som medlemmar i Giva Sverige  ska Teskedsorden rapportera i enighet med deras kvalitetskod. Målsättningen med kvalitetskoden är att ge givare och intresserad allmänhet en möjlighet att se vilken nytta engagemanget i vårt arbete gör. Organisationen rapporterar till Giva Sverige vartannat år och tar fram effektrapport varje år. Rapporteringen granskas av auktoriserad revisor.

Årsredovisningar