Teskedsorden

Det är varje barns rätt att bemötas med respekt, särskilt i skolan. Skolan ska vara fri från kränkande behandling och diskriminering, men så är inte alltid fallet. Barn som rasifieras som icke-vita, utifrån sitt utseende och samhällets normer, får allt för ofta uppleva rasism i skolan. Både från sina skolkamrater och från lärare och annan skolpersonal.

En gång i nian när jag spottade i en sopkorg, och min vaktmästare ifrågasatte mig och sa ’ska du sprida ebola?’ Han stod där och drog n-ordet, vilket verkade vara en normal grej för honom, att göra det med elever.
Elev 17 år.

Skolan är inte värdeneutral och ska inte vara det heller. Tvärtom är den en av våra viktigaste arenor i kampen mot olika former av extremism och hatbrott. Lärarna är avgörande i det antirasistiska arbetet för det är i skolan som vi kan jobba förebyggande mot rasism. Det är i skolan som vi formar morgondagens samhälle.

Rasism och antidemokratiska krafter växer sig allt starkare i det svenska samhället. Det är därför av yttersta vikt att skolan får möjlighet att genomföra sitt demokratiska uppdrag och säkerställa att skolans värdegrund följs. Skolans personal måste få rätt verktyg att hantera rasism och det arbetet måste ske långsiktigt och vara likvärdigt för varje elev som utsätts.

Våra barn är det mest värdefulla vi har. Långsiktiga och förebyggande strategier i arbetet mot rasism på skolan krävs för att säkerställa att de får en trygg skolgång. Det gäller både de barn som utsätts och de barn som riskerar att hamna i ett rasistiskt tankesätt.

En nationell samordning för skolans värdegrund är ett första steg för att ge skolans personal möjlighet att på ett hållbart sätt arbeta förebyggande mot rasism – i skolan och i förlängningen samhället.

Teskedsorden vill:

  • Att skolans värdegrund och demokratiska uppdrag blir tydligare för skolans huvudmän, rektorer, personal och elever.

  • Att rutiner mot kränkande behandling till följd av exempelvis rasism efterföljs.

  • Att all skolpersonal måste få möjlighet att lära sig att upptäcka och hantera rasism på skolan.

  • Att rektorer och huvudmän måste ha rutiner för hantering av skolpersonal som diskriminerar eller uttalar sig rasistiskt.

  • Att varje elev som har blivit utsatt för rasism i skolan ska få ett värdigt bemötande och stöd från skolväsendet.