fbpx

Teskedsorden

Civilsamhällets antirasistiska ansvar

Civilsamhället bär arbetet för att främja allas lika värde och rättigheter. Men hur går det med det antirasistiska arbetet inom branschen? Vad blir utfallet av arbetet för ett mer jämlikt samhälle när representationen saknas bland de anställda? 

Projektet Bredda Branschen ämnar ge verktyg och nätverk till anställda som riskerar utsättas för rasism, samt metoder för hur organisationer aktivt kan arbeta för en breddad bransch.   

Om projektet

I projektet ”Bredda branschen – Civilsamhällets antirasistiska ansvar” strävar vi efter att synliggöra och driva frågan om hur vi kan skapa ett civilsamhälle med arbetsplatser som är jämlika och tillgängliga. Genom enkät och intervjuer med anställda så undersöker vi förutsättningar, hinder och erfarenheter från arbetslivet inom civilsamhället, särskilt med inriktning mot rasism.  Rapporten tas fram av forskaren och utbildaren Anna Adeniji.

Studier och statistik som framtagits av aktörer som Diskrimineringsombudsmannen, Länsstyrelsen, BRÅ, mfl belyser diskriminering i arbetslivet med koppling till rasifiering. Den ideella organisationen Tamam har med projektet Rättvis organisering belyst den rasistiska utsatthet unga personer upplever specifikt i sitt engagemang inom det civila samhället. Dessa kartläggningar har varit med och lagt grunden för detta projekt.

Enligt forskning så bidrar rasism till psykisk ohälsa hos personer som blir utsatta eller riskerar bli utsatta för rasism. Som en del i arbetet med att bryta inrotade strukturer vill vi via projektet öka kunskaper kring minoritetsstress och rasismrelaterad ohälsa. Detta görs i  samarbete med leg. psykolog Hanna Wallensteen.

Vi kommer under våren 2021 att bjuda in representanter från civilsamhällesorganisationer för att öka medvetenheten kring hur vi kan arbeta för att identifiera och motverka rasistiska strukturer inom organisationerna och i civilsamhället som stort. Det kommer också att finnas möjlighet att skapa separatistiska nätverk för anställda i civilsamhällesorganisationer för att öka kunskapen kring rättigheter kopplade till diskriminering men också verktyg och strategier för att motverka rasismrelaterad ohälsa. 

Genom att arbeta med workshopelement som är utvecklade för att möta behoven inom det civila samhället så vill vi öka motivationen för organisationer att ta större ansvar gentemot sina anställda. I förlängningen leder det till bättre arbetsvillkor inom organisationerna och en bättre hälsa hos målgruppen med det övergripande målet om att öka representationen .

Är din organisation intresserad av att delta på nätverksträffarna? Blir du rasifierad på ett sätt där din hudfärg, religion och/eller kultur inte ingår i vithetsnormen och är anställd inom det civila samhället? 

Hör av dig till projektledaren genom att maila breddabranschen@teksedsorden.se 

Allt är kostnadsfritt.

 

Om undersökningen

Har du suttit i lunchrummet och känt hur samtalet gick från att vara trevligt till att återspegla rasistiska tankemönster hos dina kollegor? Riskerar du att utsättas för rasism och är anställd i civilsamhället?

Belys rasism genom att delta i vår intervjustudie och enkätundersökning som ligger till grund för den rapport som vi tar fram. 

Bredda Branschen finansieras med stöd av: