fbpx

Teskedsorden

Civilsamhällets antirasistiska ansvar

Civilsamhället bär arbetet för att främja allas lika värde och rättigheter. Men hur går det med det antirasistiska arbetet inom branschen? Vad blir utfallet av arbetet för ett mer jämlikt samhälle när representationen saknas bland de anställda? 

Projektet Bredda Branschen ämnar ge verktyg och nätverk till anställda som riskerar utsättas för rasism, samt metoder för hur organisationer aktivt kan arbeta för en breddad bransch.   

Vill du förändra det rasistiska samtalsklimatet i fikarummet?

Känner du frustration över att inte bli hörd av chefer och ledningspersonal?

Är du glädjedödaren i rummet för att du säger ifrån?

Under våren 2021 genomför Teskedsorden en satsning på sex stycken digitala nätverksträffar i samarbete med ABF. Detta för att öka medvetenheten kring hur vi mer aktivt kan arbeta för att identifiera och motverka rasistiska strukturer inom organisationer och i civilsamhället som stort. Läs mer om nätverksträffarna och anmäl dig till via länkar nedan.
Allt är kostnadsfritt. 

Nätverksträffar

Att möta och bemöta rasism 

För civilsamhällesanställda som blir utsatta eller riskerar att bli utsatta för rasism. 

17/3 Föreläsning och workshop om minoritetsstress med leg. psykolog Hanna Wallensteen.

14/4 Panelsamtal om mående och vikten av nätverksbyggande bland civilsamhällesanställda som utsätts eller riskerar utsättas för rasism 

Antirasism i praktiken och alliering – FULLT! 

För alla anställda inom civilsamhället. Vi uppmanar även ledningspersonal att delta vid det första tillfället. 

24/3 Vithet och civilsamhället med Bilan Osman. Ökade kunskaper om normer, rasism och jämlikhet.

28/4 Minoritetsstress med leg. psykolog Hanna Wallensteen samt alliering med Mona Nechma och Isatou Svenungsson.

Civilsamhällets antirasistiska ansvar 

För civilsamhällesanställda i ledningsposition med medarbetaransvar såsom chefer och HR.

24/3 Vithet och civilsamhället med Bilan Osman.

21/4 Antirasistiskt ledarskap och ansvar med Anna Adeniji.

12/5 Minoritetsstress med leg. psykolog Hanna Wallensteen.  

Deltagare i nätverksträffarna. En satsning av Teskedsorden i samarbete med ABF.

Intervjustudie

Belys rasism genom att delta i vår intervjustudie som ligger till grund för den rapport som vi tar fram. 

Om Bredda Branschen

I projektet ”Bredda branschen – Civilsamhällets antirasistiska ansvar” strävar vi efter att synliggöra och driva frågan om hur vi kan skapa ett civilsamhälle med arbetsplatser som är jämlika och tillgängliga. Genom enkät och intervjuer med anställda så undersöker vi förutsättningar, hinder och erfarenheter från arbetslivet inom civilsamhället, särskilt med inriktning mot rasism.  Rapporten tas fram av forskaren och utbildaren Anna Adeniji.

Studier och statistik som framtagits av aktörer som Diskrimineringsombudsmannen, Länsstyrelsen, BRÅ, mfl belyser diskriminering i arbetslivet med koppling till rasifiering. Den ideella organisationen Tamam har med projektet Rättvis organisering belyst den rasistiska utsatthet unga personer upplever specifikt i sitt engagemang inom det civila samhället. Dessa kartläggningar har varit med och lagt grunden för detta projekt.

Enligt forskning så bidrar rasism till psykisk ohälsa hos personer som blir utsatta eller riskerar bli utsatta för rasism. Som en del i arbetet med att bryta inrotade strukturer vill vi via projektet öka kunskaper kring minoritetsstress och rasismrelaterad ohälsa. Detta görs i  samarbete med leg. psykolog Hanna Wallensteen.

Vi kommer under våren 2021 bjuder vi in representanter från civilsamhällesorganisationer för att öka medvetenheten kring hur vi kan arbeta för att identifiera och motverka rasistiska strukturer inom organisationerna och i civilsamhället som stort. Det kommer också att finnas möjlighet att skapa separatistiska nätverk för anställda i civilsamhällesorganisationer för att öka kunskapen kring rättigheter kopplade till diskriminering men också verktyg och strategier för att motverka rasismrelaterad ohälsa. 

Genom att arbeta med workshopelement som är utvecklade för att möta behoven inom det civila samhället så vill vi öka motivationen för organisationer att ta större ansvar gentemot sina anställda. I förlängningen leder det till bättre arbetsvillkor inom organisationerna och en bättre hälsa hos målgruppen med det övergripande målet om att öka representationen .

Är din organisation intresserad av att delta på nätverksträffarna? Anmäl er via länkarna längre upp eller hör av er till till projektledaren med frågor genom att maila breddabranschen@teksedsorden.se 

Allt är kostnadsfritt.

 

Bredda Branschen finansieras med stöd av: